Logopeda dla dzieci

Dbając o poprawny rozwój mowy dziecka, zapewniasz mu lepszą przyszłość

Jak wygląda terapia logopedyczna dla dzieci?

Praca z logopedą

Zaleca się, aby mały pacjent spotykał się z logopedą przynajmniej raz w tygodniu. Zajęcia powinny odbywać się regularnie, a ćwiczenia, które zostały odwołane należy odrobić w innym terminie. Czas spotkania uzależniony jest od możliwości małego pacjenta. W większości przypadków terapia trwa 40-50 min. Ostatnie kilka minut przeznaczone jest na krótką rozmowę z rodzicem oraz przekazanie zaleceń do pracy w domu na nadchodzący tydzień.

Praca domowa

Logopeda udostępnia rodzicowi niezbędne materiały ćwiczeniowe. Rodzic zobowiązany jest do pracy z małym pacjentem w okresie przerwy między zajęciami. Obowiązkiem rodzica jest także dostarczanie na zajęcia zeszytu, do którego systematycznie wklejane będą ćwiczenia. Pozwoli to na uporządkowanie wszystkich kroków terapii. Należy pamiętać, że sumienna praca z dzieckiem w domu znacznie przyspiesza efekty terapii logopedycznej.

Zaburzenia mowy u dzieci

Opóźniony rozwój mowy

ORM w większości diagnozowany jest u dzieci między drugim, a trzecim rokiem życia. Często jest tak, że dziecko ma prawidłowo wykształcony słuch (co potwierdza badanie audiologiczne) oraz dobre wyniki badań (psychologicznych, pedagogicznych, EEG), a pomimo tego nie mówi, bądź jego wypowiedzi ograniczają się do kilku sylab bądź słów. Rodzice często słyszą, że dziecko jeszcze ma czas, że nie należy się przejmować. Nie jest to jednak dobra rada… należy zacząć stymulować dziecko jak najwcześniej.

Dyslalia

Dyslalia może mieć wiele odsłon. Najbardziej popularnym zaburzeniem w przypadku dzieci jest seplenienie międzyzębowe polegające na realizacji jednego bądź kilku szeregów (ciszący, syczący, szumiący) z językiem między zębami. Inną, popularną wadą wymowy jest rotacyzm, czyli nieprawidłowa (bądź brak) realizacji głoski R. W okresie przedszkolnym spotyka się także dzieci z kappacyzmem (najczęściej zamiana K na T), gammacyzmem (najczęściej zamiana G na D), lambdacyzmem (najczęściej zamiana L na J).

Dyslalia wieloraka

Dyslalia wieloraka jest niczym innym jak zaburzeniem kilku głosek jednocześnie. Rodzic może spotkać się z tą diagnozą od logopedy przyjmującego w placówce oświatowej. Na dyslalię wieloraką może składać się na przykład kappacyzm, gammacyzm oraz sygmatyzm. W przypadku tego typu dyslalii terapia trwa nieco dłużej, ze względu na ilość zaburzonych dźwięków mowy.

Mowa bezdźwięczna

Zaburzenie polegające na zamianie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami np. B-P, W-F, G-K, Z-S itp. Bezdźwięczności może podlegać kilka, bądź wszystkie (13 par) opozycji fonologicznych. Bezdźwięczność na przykładzie wyrazów: gruby-krupy, bitwa-pitfa, zegar-segar, gaśnica-kaśnica, dżdżownica-czczofnica, grześ-gsześ.

Afazja dziecięca

Afazja dziecięca inaczej zwana dysfazją jest zaburzeniem zachowania językowego. Afazja może być rozwojowa, gdzie zaburzony rozwój mowy jest wynikiem niepożądanych czynników wrodzonych bądź okołoporodowych, doprowadzających do nieprawidłowości w rozwoju mózgu. Z kolei afazja nabyta powstaje po drugim roku życia. Do uszkodzenia struktur mózgowych dochodzi wówczas w momencie, gdzie rozwój mowy przebiegał prawidłowo.

Dysleksja

Specyficzne trudności w uczeniu się to termin dobrze znany rodzicom dzieci w okresie wczesnoszkolnym i szkolnym. Dziecko nie jest w stanie poradzić sobie z opanowaniem nauki czytania i pisania, pomimo tego, że nie wykazuje żadnych zaburzeń intelektualnych. Dziecko dotknięte dysleksją ma kłopot z odróżnianiem dźwięków oraz kształtów liter, popełnia liczne błędy ortograficzne, pisze niewyraźnie, ma kłopot z pisaniem “ze słuchu”, zgaduje, a także bardzo wolno czyta.

O terapii logopedycznej dla dzieci

Terapia logopedyczna ma jeden zasadniczy cel – usprawnianie sposobu komunikacji poprzez eliminowanie zaburzeń mowy. Rozpoczęcie oddziaływania logopedycznego poprzedzone jest wywiadem z rodzicem, obserwacją dziecka oraz przeprowadzeniem kilku ćwiczeń, które pozwolą postawić prawidłową diagnozę.

Wizyta u logopedy powinna być konieczna, jeśli rodzic usłyszy zniekształcenia, zastępowanie, bądź brak wymowy poszczególnych głosek (np. sz, rz, cz, dż u dziecka pięcioletniego). Niepokojące jest także opóźnienie rozwoju mowy bądź jej brak. Jeżeli rodzic ma wątpliwości, czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo, lepiej to sprawdzić na spotkaniu stacjonarnym lub z logopedą online.

Od czego zacząć?

w

Konsultacje online

Wysyłasz wiadomość z opisem problemu, pytaniami i wątpliwościami

Umówiona wizyta

Po wstępnych konsultacjach wyznaczamy dogodny termin spotkania

Pierwsze spotkanie!

Przeprowadzam diagnozę, wyznaczam cel i zaczynamy współpracę!